خواتیم  برای جبران زحمات جناب آقای «سجاد صفری کلنتر»با یک محفل قرآنی پیوندی داشته باشیم؛ برای مراجعه به محفل قرآنی، به ادامه مطلب مراجعه کنید.

کلیک کنید